Ochrana osobních údajů (GDPR)
19. 12. 2023
Společnost Wero Holding a.s., IČ: 083 74 422, se sídlem: Panská 890/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25429 (dále jen „Wero Holding a.s.“ nebo „společnost Wero Holding a.s.“), jakožto správce osobních údajů, si vás tímto, jako tzv. subjekty údajů, dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany společnosti Wero Holding a.s., včetně rozsahu vašich práv souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů ze strany společnosti Wero Holding a.s..

1.      Jaké osobní údaje o vás společnost Wero Holding a.s. zpracovává?

Společnost Wero Holding a.s. zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů osobní údaje, které společnosti Wero Holding a.s. poskytujete v souvislosti s využíváním služeb. Jedná se o tyto osobní údaje:

a.      kontaktní údaje

- e-mail

- telefon

Společnost Wero Holding a.s. zpracovává tyto osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

2.      K jakým účelům a na základě jakých právních titulů společnost Wero Holding a.s. vaše osobní údaje zpracovává?

a.      Zpracování osobních údajů v souvislosti se zasíláním newsletterů

V případě, že Wero Holding a.s. obdrží vaši e-mailovou adresu, společnost Wero Holding a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v rozsahu – e-mailová adresa, a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Vaše osobní údaje společnost Wero Holding a.s. začne zpracovávat až poté, kdy ji poskytnete vaši e-mailovou adresu prostřednictvím webu společnosti Wero Holding a.s. nebo v obchodním styku se společností Wero Holding a.s. či společností s Wero Holding a.s. majetkově či personálně propojenou.

b.      Zpracování na základě vašeho souhlasu

Pokud dáte společnosti Wero Holding a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů, bude vaše osobní údaje zpracovávat také k účelům uvedeným v tomto souhlasu.

3.      Po jakou dobu vaše osobní údaje zpracováváme?

V případě, že osobní údaje zpracováváme pro účely zasílání newsletterů na základě vašeho přihlášení k jejich odběru, jsou tyto osobní údaje zpracovávány do doby odhlášení vašeho e-mailu z přijímání těchto newsletterů, a to prostřednictvím odkazu uvedeného v zasílaných e-mailech nebo jiným odvoláním souhlasu se zasíláním newsletterů.

Osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu společnosti Wero Holding a.s. jsou zpracovávány po přiměřenou dobu, kdy trvá náš výše specifikovaný oprávněný zájem.

Při plnění svých závazků a povinností a poskytování našich služeb využíváme odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje, které jim předáme, mají postavení zpracovatelů osobních údajů.

Vaše osobní údaje těmto zpracovatelům předáváme vždy pouze v míře nezbytné pro účely zpracování a výhradně za účelem poskytování našich služeb. Za konkrétního zpracovatele vybíráme pouze takové osoby, které nám poskytnou maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů. Se všemi zpracovateli máme uzavřené smlouvy a žádný náš zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely s výjimkou osob a subjektů majetkově či personálně propojených se společností Wero Holding a.s. Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou. Aktuální seznam našich zpracovatelů:

4.      Předávání údajů mimo EU

Vaše osobní údaje společnost Wero Holding a.s. může v některých případech předávat také do zemí, kterou nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru, a to v souvislosti s využíváním služeb některých zahraničních společností (Google, Facebook). Společnost Wero Holding a.s. osobní údaje předává vždy jen společnostem, které se zavázali důsledně chránit vaše osobní údaje, a to výhradně ze Spojených států. I přes to vás musíme upozornit, že USA jsou zemí, která dle neposkytuje adekvátní úroveň ochrany osobních údajů; z toho mimo jiné vyplývá, že vládní agentury v USA mohou být oprávněny k přístupu k vašim osobním údajům, aniž by byly k dispozici účinné opravné prostředky.

5.      Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany společnosti Wero Holding a.s.?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte vůči společnosti Wero Holding a.s. určitá práva. Mezi tato práva patří:

a.      Právo na přístup – na základě tohoto práva máte právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou vaše osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo společnost Wero Holding a.s. zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. Přestože by veškeré informace měly být součástí těchto informací (případně jiných dokumentů, na které tyto informace odkazují), můžete se v případě nejasností na společnost Wero Holding a.s. s žádostí o další informace obrátit.

b.      Právo na opravu – v případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o vás společnost Wero Holding a.s. zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny.

c.      Právo na výmaz – v některých případech máte právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

- osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,

- odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,

- využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže bod Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů společnosti Wero Holding a.s. a je shledáno, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, neexistují nebo

- se domníváte, že zpracování osobních údajů prováděné společností Wero Holding a.s. přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti společnosti Wero Holding a.s. nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

d.      Právo na omezení zpracování – v některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů společnost Wero Holding a.s. omezí, pokud:

- popíráte přesnost osobních údajů, než je zjištěno, jaké údaje jsou správné,

- vaše osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co je možné zpracovávat), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste v budoucnu takové údaje společnosti Wero Holding a.s. stejně poskytli),

- vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro shora uvedené účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo

- vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v bodě Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou je šetřeno, je-li Vaše námitka oprávněná, je společnost Wero Holding a.s. povinna zpracování vašich osobních údajů omezit.

e.      Právo na přenositelnost – máte právo získat od společnosti Wero Holding a.s. všechny osobní údaje, které jste mu poskytli a které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v elektronických databázích.

f.        Právo vznést námitku proti zpracování – máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu společnosti Wero Holding a.s.. Osobní údaje poté společnost Wero Holding a.s. přestane zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračovala. Společnost Wero Holding a.s. na základě námitky vždy přestane vaše osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu.

g.      Právo podat stížnost – kdykoli se můžete v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz.

6.      Jak můžete společnost Wero Holding a.s. kontaktovat?
V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na společnost Wero Holding a.s. písemně na adrese Panská 890/7, 110 00 Praha 1, či na tel. č.: +420 734 238 581, nebo e-mailové adrese info@weroholding.eu.
Cookies
Cookies a další technologie používáme k tomu, abychom zajistily spolehlivost a bezpečnost našich stránek. Sledovaly jejich výkonnost a zprostředkovaly personalizovaný nákupní zážitek a cílenou reklamu. Za tímto účelem shromažďujeme informace o uživatelích, jejich chování a používaných zařízeních. Kliknutím na klávesu “Přijmout”, toto přijímáte a souhlasíte s tím, že tyto informace budeme sdílet se třetími stranami, např. našimi obchodními partnery.